ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

460/1992 Z. z.

z 1. septembra 1992

Zmena:
244/1998 Z.z.súčinnosťou od 5. augusta1998
9/1999 Z.z.súčinnosťou od 27. januára1999
90/2001 Z.z.súčinnosťou od 1. júla 2001
140/2004 Z.z.súčinnosťou od 18. marca 2004
323/2004 Z.z.súčinnosťou od 1. júna 2004
463/2005 Z.z.súčinnosťou od 1. januára 2006
92/2006 Z.z.súčinnosťou od 1. apríla 2006
210/2006 Z.z.súčinnosťou od 1. mája 2006
100/2010 Z.zsúčinnosťou od 1. januára 2011
356/2011 Z.z.súčinnosťou od 25. októbra 2011
232/2012 Z.z.súčinnosťou od 1. septembra 2012
161/2014Z.z.súčinnosťou od 1. septembra 2014
306/2014 Z. z. súčinnosťou od 1. decembra 2014
427/2015Z.zsúčinnosťou od 1. januára 2016
44/2015 Z. z s účinnosťou od 27. februára 2017
71/2017 Z. z. z s účinnosťou od 4. apríla 2017

Tt. 460/1992.

Kelt: 1992. szeptember 1.

Módosítva:
Tt. 224/1998.,hatályos 1998. augusztus 5-től
Tt. 9/1999.,hatályos 1999. január 27-től
Tt. 90/2001.,hatályos 2001. július 1-től
Tt. 140/2004.,hatályos 2004. március 18-tól
Tt. 323/2004., hatályos 2004. június 1-től
Tt. 463/2005.,hatályos 2006. január 1-től
Tt. 92/2006.,hatályos 2006. április 1-től
Tt. 210/2006., hatályos 2006. május 1-től
Tt. 100/2010., hatályos 2011. január 1-től
Tt. 356/2011., hatályos 2011. október 25-től
Tt. 232/2012., hatályos 2012. szeptember 1-től
Tt. 161/2014., hatályos 2014. szeptember 1-től
Tt. 306/2014., hatályos 2014. december 1-től
Tt. 427/2015., hatályos 2016.január 1-től
Tt. 44/2017., hatályos 2017. február 27-től
Tt. 71/2017., hatályos 2017. április 4-től

PREAMBULA - PREAMBULUM

My, národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrnededičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame saprostredníctvom svojich zástupcov
na tejto ústave:

Mi, a szlovák nemzet,
emlékezvén őseink politikai és kulturális hagyatékára, valamint anemzeti létért és saját államiságért folytatott harcának sok száz éves tapasztalataira,a cirilli-metódi szellemi örökség és a nagy-morva történelmi hagyaték szellemében, a nemzetek természetadta önrendelkezési jogából kiindulva, együtt a Szlovák Köztársaság területén élő nemzetiségi kisebbségek és etnikai csoportok tagjaival, a más demokratikus államokkal való tartós és békés együttműködés érdekében,a demokratikus kormányzási forma, a szabad élet garanciái, a szellemi kultúrafejlődése és a gazdasági prosperitás feltételei megteremtésére törekedve, mi tehát, a Szlovák Köztársaság polgárai képviselőink közvetítésével határozatot hoztunk az alábbi alkotmányról:

PRVÁ HLAVA

Čl. 1

(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiuani nábo-ženstvo.
(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväz-ky.

Čl. 2

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykoná-vajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy,v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neuk-ladá.

ELSŐ FEJEZET

1. cikkely

(1) A Szlovák Köztársaság szuverén, demokratikus jogállam. Nem kötődik semmilyen ideológiához vagy vallási felekezethez.
(2) A Szlovák Köztársaság elismeri és betartja az álta-lános nemzetközi jogi szabályokat, a nemzetközi egyezményeket, amelyek vonatkoznak rá, és elismeri saját további nemzetközi kötelezettségeit.

2. cikkely

(1) Az államhatalom a polgároktól ered, akik azt a választott képviselőiken keresztül vagy közvetlenül gyakorolják.
(2) Az állami szervek csak az alkotmány szerint járhatnak el, ennek keretei közt és olyan mértékben és módon, amilyet a törvények meghatároznak.
(3) Mindenki megtehet bármit, amit a törvény nem tilt, éssenki nem kényszeríthető arra, hogy olyat tegyen, amit a törvény neki nem ír elő.

bŐ tERjedELEMben:

Bezár
error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!